torstai 21. marraskuuta 2019

Miten velkajärjestely toimii?

Huomasin juuri erikoisen detaljin blogistani: lähestulkoon joka toinen kirjoitus on 100 % täyttä asiaa ja joka toinen käsittelee enemmän tunteita, ajatuksia ja muuta aineetonta liittyen blogin teemaan. No viimeksi oli tällaista aineetonta, joten nyt on taas 100 % asian vuoro. 

Jo aiemmissa kirjoituksissani on tullut esiin yksityishenkilön velkajärjestely yhtenä vaihtoehtona veloista eroon pääsemiselle.  Tästä aiheesta en kuitenkaan ole kirjoittanut juurikaan mainintaa enempää, joten se asia korjataan nyt ja tässä. 

Yksityishenkilön velkajärjestely on laissa määrätty mahdollisuus ylivelkaantuneelle henkilölle päästä veloista lopullisesti eroon. Koska määräys on lainsäädännössä, tarkoittaa tämä sitä, että velkajärjestely on tarkoin säädelty lailla ja asetuksella. Lähtökohtaisesti myös velkajärjestelyn hakeminen ja hakemuksen täyttäminen on varsin säädeltyä. Kaikki yksityishenkilöt voivat sitä hakea, mutta kaikki hakijat eivät sitä voi saada. Tämä johtuu siitä, että laissa on määritelty erityiset esteet velkajärjestelyn saamiselle. Jos hakijan kohdalla näitä esteitä ilmenee, velkajärjestelyä ei myönnetä. Osa esteistä ei kuitenkaan hylkää järjestelyä, vaan sen voi saada pidemmällä maksuajalla (5 vuotta). 

Velkajärjestelyn saamisen esteitä ovat mm.
 • velallinen on työikäinen ja työkykyinen ja hänen maksukyvyttömyytensä on tilapäistä (opiskelu, sairasloma, tilapäinen työttömyys ym.)
 • velallisen on mahdollista selvitä veloista kohtuullisessa ajassa palkan ulosmittauksella tai myymällä muuta kuin perusturvaan kuuluvaa omaisuuttaan
 • velallisella on huomattavasti lähiaikana otettuja kulutusluottoja ja velkaantuminen johtuu omasta huolimattomuudesta
 • velkasi on syntynyt elinkeinotoiminnasta
 • velat tai merkittävä osa niistä on rikosperusteisia
 • velalliselle on jo aiemmin myönnetty velkajärjestely

Velkajärjestelyn voi saada, vaikka joku esteistä toteutuisikin, jos siihen on painavia syitä. Painavia syitä voivat olla mm. velkaantumisesta kulunut pitkä aika, velallisen toimet velkojen maksamiseksi sekä muut olosuhteet ja mikä merkitys velkajärjestelyllä olisi velalliselle. Jos esimerkiksi velkojen luku- ja kokonaismäärä on niin suuri, ettei niistä voi selvitä, tämä voi olla tällainen painava syy. 

Näistä esteistä itselläni täyttyy yksi eli keskimmäinen: kaikki velat ovat kulutusluottoja, suuri osa otettu lähiaikoina (järjestelylainat) ja velkaantumisen katsotaan johtuvan omasta huolimattomuudesta. Ennen laissa oli ilmaisu kevytmielinen velkaantuminen, joka on sittemmin muutettu omasta huolimattomuudesta johtuvaksi. (Tämä on ihan hyvä, koska kovin kevytmielistä ei velkaantumiseni ole ollut vaan päin vastoin hyvinkin raskasta kun on pitänyt ottaa uutta velkaa selvitäkseen vanhoista.) Tästä syystä tulimme velkaneuvojan kanssa siihen tulokseen, että ei kannata ihan heti hakea velkajärjestelyä vaan maksaa ensin velkoja ulosottoon vuoden-parin ajan, jolloin pystyy osoittamaan, että kykenee velkoja maksamaan eikä velkaannu lisää. Myös aikaa on tällöin kulunut jo, etteivät velat ole enää ihan tuoreita. Nämä seikat tukisivat sitten velkajärjestelyn saannin mahdollisuutta.

Koska nämä ovat oikeasti hankalia asioita ja viime kädessä käräjäoikeuden yksittäinen hakemusta käsittelevä tuomari tekee päätöksen pääseekö hakija velkajärjestelyyn vai ei, suosittelen, että hakemus kannattaa aina tehdä. Koskaan ei voi tietää menestyykö se vai ei. Ja koska hakemus on melko hankala laatia, jotta se on varmasti tehty oikein, kannattaa myös ottaa vastaan apua hakemuksen laadintaan. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojat auttavat hakemuksen laadinnassa ja liitteiden keräämisessä virkansa puolesta maksutta.  

Eli ota yhteyttä lähimpään oikeusaputoimistoon ja varaa aika velkaneuvojalle. 
Tee se heti, koska jonot voivat olla pitkiä.

Velkajärjestely tarkoittaa sitä, että tietyn pituisen maksuohjelman (yleensä kolme tai viisi vuotta) aikana maksetaan kuukausittain velkoja lasketun maksuvaran verran velkojille. Kun maksuohjelman määräaika on kulunut loppuun, loput jäljellä olevat velat saa anteeksi. Velkoja siis leikataan velkajärjestelyssä. 

Mikäli velkajärjestelyhakemus hyväksytään, käräjäoikeus myöntää velkajärjestelyn. Tavallisesti velkajärjestelyn kesto on kolme tai viisi vuotta, mutta jos omistaa omistusasunnon ja sen haluaa velkajärjestelyn ohella säilyttää, velkajärjestelyn pituus on tavallisesti noin kymmenen vuotta.

Jotta velkajärjestelyyn pääsee pitää olla riittävästi tuloja ja maksuvaraa, joka lasketaan tarkasti annettujen ohjeiden mukaan.  Jos tulot ovat pienet, voi selvitä nollamaksuohjelmalla eli velkajärjestelyn aikana ei tarvitse maksaa kuukausittain mitään velkojille. Kun määräaika, kolme tai viisi vuotta, on kulunut ja velkajärjestely lakkaa, saa kaikki järjestelyssä mukana olevat velat anteeksi. Velkojat voivat vastustaa velkajärjestelyä, mutta päätöksen velkajärjestelystä tekee käräjäoikeus, joten velkojien vastustuksesta huolimatta järjestelyn voi saada. 

Velkajärjestelyhakemusta varten tarvitaan tiedot kaikista veloista, siis ihan kaikista, olivatpa ne perinnässä tai ulosotossa tai piirongin laatikossa avaamattomissa kirjekuorissa. Tottakai myös kaikista tuloista, mutta ne on helpompi selvittää. Lisäksi velallisen tulee laatia vapaamuotoinen velkaantumiskertomus, jossa kerrotaan velkaantumiseen johtaneista syistä. Mitä perusteellisempi selvitys on, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on menestyä.

Jos lähdet hakemaan velkajärjestelyä, muista, että et saa enää velkaantua lisää eli uusia laskuja ei saa päätyä perintään. Kun velkajärjestelyhakemus on toimitettu eteenpäin, sinun pitää säästää kuukausittain maksuvaraasi vastaava määrä rahaa esim.eri tilille. Ulosotto jatkuu koko hakemuksen käsittelyajan, ja ulosottoon menevät suoritukset huomioidaan tässä. Jos ulosottoon menee vähemmän rahaa kuin maksuvaraksesi on määritetty, säästä erotus eri tilille.

Lähtökohtaisesti velkajärjestely on ylivelkaantuneelle tedella hyvä tapa selviytyä veloistaan. Mutta kuten yleensä kaikilla asioilla, tässäkin on myös huonot puolensa. 


 • Jos sinulla on omistusasunto ja haluat sen velkajärjestelyssä säilyttää, velkajärjestelyn kesto on tavallisesti n.kymmenen vuotta. Lisäksi sinun tulee selvitä asuntolainan lyhennyksistä maksuohjelman ohella. Huom. Omistusasunnon säilyttäminen ei aina ole mahdollista velkajärjestelyssä. Laissa on erityissäännökset siitä, millä edellytyksillä velalinen voi omistusauntonsa säilyttää.
 • Jos sinulla on sellaisia velkoja, joissa on yhteisvelallisia, vain sinun osuuttasi velasta voidaan leikata, ellei yhteisvelallinen hae myös velkajärjestelyä. Esimerkiksi sinulla on puolisosi kanssa puoliksi 10.000 euron velka. Velkajärjestelyssä sinun osuutesi 5.000 euroa otetaan mukaan ja sitä leikataan, mutta puolisosi joutuu maksamaan oman osuutensa 5.000 euroa kokonaan. Mikäli hän ei siihen pystyisi, hänkin voi toki hakea velkajärjestelyä. 
 • Takaajan vastuu takaamastaan velasta ei pääty velkajärjestelyyn. Takaajan maksettavaksi voi tulla se osa velkaa, joka velkojalta jää velkajärjestelyn vuoksi saamatta. Jos takaaja on maksukyvytön, hänkin voi hakea velkajärjestelyä. Takaaja voi myös hakea tuomioistuimelta erillistä takausvastuun järjestelyä, jossa voidaan pidentää takausvelan maksuaikaa.Eli velkajärjestelyyn pääsysi ei ole takaajalle kiva juttu. Ja velkäjärjestelyssä otetaan huomioon kaikki velkasi, niitä ei voi jättää järjestelyn ulkopuolelle (paitsi jossain tapauksissa asuntolainaa).
 • Velkajärjestelyssä laskettava maksuvara on usein korkeampi kuin ulosottoon maksettava osuus palkasta, joten velanmaksu ulosoton kautta voi olla parempi vaihtoehto. Ulosotossa myönnetään myös vuosittain vapaakuukausia hakemuksesta tietyin edellytyksin, velkajärjestelyssä ei vuosittaisia vapaakuukausia ole, vaan ainoastaan enintään kolmen kuukauden maksuerät voi siirtää maksuohjelman loppuun. 
 • Velkajärjestelyyn pääsy aiheuttaa aika paljon töitä kun velkojille maksetaan heidän kuukausittaisia maksueriään. Eli sinun tulee itse omatoimisesti selvittää tilinumerot, mihin maksuohjelman mukaiset kuukausittaiset suoritukset maksetaan, jos velkoja ei ole sitä ilmoittanut ja maksaa ne kuukausittain annetuille tileille. Jos velkojia on vaikkapa yhdeksän, niin yhdeksän erillistä maksua kuukaudessa tulee maksaa. Toki esimerkiksi pankkiohjelmaan voi syöttää kuukausittain automaattisesti menevät suoritukset, joka helpottaa jatkossa maksamista ja muistamista.
Omalta kohdaltani pohdin tuota maksuohjelman pituutta, mikäli pystyisin omistusasunnon säilyttämään velkajärjestelyn aikana (mikä siis ei ole ollenkaan varmaa). Ulosottoon maksan velat laskelmieni mukaan n.12 vuodessa ja velkajärjestelyn pituus kohdallani olisi todennäköisesti tuo vähintään kymmenen vuotta. Että ei ihan hirveästi eroa. Tätä täytyy jossain myöhemässä vaiheessa miettiä yhdessä velkaneuvojan kanssa. 
Muista, että jos olet hakenut velkajärjestelyä, mutta et sitä saa, voit aina myöhemmin tilanteen tai olosuhteiden muuttuessa hakea velkajärjestelyä uudelleen. Hakea voi niin monta kertaa kun haluaa, mutta velkajärjestelyn voi saada vain kerran. Eli jos sinulle on jo kerran myönnetty velkajärjestely ja velkaannut uudelleen, pääsääntöisesti et voi sitä uudelleen saada. Eli jos velkajärjestelyyn pääset, pidä huolta, että kaikki velat tulee maksettua, äläkä enää ikinä ota uuttaa velkaa!

Lisätietoja velkajärjestelystä ja sen hakemisesta saat Oikeusaputoimiston Talous- ja Velkaneuvonnasta.

torstai 14. marraskuuta 2019

Mistä ylivelkaantuminen johtuu?

Olen saanut paljon kysymyksiä ja kommentteja koskien ylivelkaantumiseni syitä. Olen huomannut, että näitä monet myös kyselevät ja ihmettelevät muidenkin vastaavista asioista kirjoittavien blogeissa. Ymmärtääkseni ylivelkaantumiseen on todella monia eri syitä ja yhdellä ihmiselläkin voi olla monta eri syytä. Se, mikä itseäni välillä vihastuttaa ja surettaa on se, että moni ajattelee ylivelkaantuneista, että täytyy olla todella tyhmä ihminen, että saa itsensä tuohon tilanteeseen. Tai osa ivaa, että ihan oikein, mitäs törsäsi ja tuhlasi rahojaan turhuuksiin. Omalta kohdaltani voin sanoa, että en todellakaan koe olevani tyhmä, enkä ole laittanut yhtään senttiä veloistani mihinkään turhuuksiin. 

Sitä paitsi, kukin on joutunut tähän tilanteeseen jostain syystä tai syistä, kuka mistäkin. Piste. Sitä on ihan turhaa miettiä ja spekuloida mistä se johtuu. Ainoa mitä itse tekisin, on kysyä itseltään, miten pystyn välttämään, etten itse joudu vastaavanlaiseen tilanteeseen.

Se, joka on joutunut velkakierteeseen pikavippien ja -lainojen myötä, oli sitten kyse pienemmistä tai suuremmista summista, tietää, että velkakierre on kuin lumivyöry, joka etenee rinnettä alas korkojen ja korkojen korkojen kanssa kovaa vauhtia. Ja velkamäärä lisääntyy vääjäämättä todella paljon ilman, että edes ottaisit uutta velkaa. Ja jos kuukausieriä on moneen paikkaan, kuten minulla oli, enkä pystynyt niistä enää selviytymään, yhdistin velat isoimmiksi veloiksi, jotta velkojen lukumäärä vähenisi. Säästää kuluissa ja koroissa, sanottiin. Mutta kyllä se iso laina kerää sitä korkoa ja korolle korkoa ihan kivasti sekin. Ja kuukausierien suuruus kasvaa, jolloin vaikkakin olisi vähemmän määrällisesti lainoja, on isompia kuukausieriä. Tällöin kun tulee vastoinkäymisiä, niitä ei olekaan enää niin helppo maksaa kuin pieniä eriä.

Pienissä pikalainoissa on toisaalta se huono puoli, että kuukausierät on saatu todella pieniksi sillä, että velkahan ei käytännössä lyhene alkuun ollenkaan. Maksat vain pelkkiä korkoja ja korolle korkoa. Vaikka itsekin olin maksanut jo pidemmän aikaa osaa lainoista, niiden jäljellä oleva pääoma oli vielä yllättävän suuri.

Kun otin uuden sellaisen ns.järjestelylainan, maksoin sillä koko summalla pieniä velkoja pois ja rästiin jääneitä vakuutusmaksuja, veroja, terveydenhuoltomenoja jne. Eli sellaisia pakollisia menoja, mihin rahat eivät kuukaudessa enää tärkeimpien laskujen ja velkojen maksun jälkeen riittäneet. Ja juuri kun kaikki näytti olevan ok ja asiat rullasivat, tuli aina joku asia eteen, mikä kaatoi koko paletin eli yllättäviä suuria menoja, joita ei voinut ennakoida ja jotka oli ihan pakko tehdä kuten esim. koiran leikkaus, auton korjaus, lämmitysremontti yms. Ja kun vähävaraisella ei ollut rahaa säästössä eikä kuukausittaisesta palkasta voinut tuollaisia isompia kuluja maksaa, oli pakko ottaa uutta velkaa. Ja huom. kaikki yllättävät kulut ovat olleet pakollisia menoja. Ei ole matkustettu etelänlomalle ei edes kotimaan lomalle, ei ole shoppailtu tai ostettu mitään ylimääräisiä kulutustavaroita, ei aina edes tarpeellisiakaan. Elämä vaan on potkinut päähän normaalia enemmän ja juuri kun on pääsemässä pinnalle, joku vetää sinut taas takaisin pinnan alle. Olisipa joskus kivaa elää sellaista tasaisen rauhallista elämää, missä kaikki sujuu kuin Strömsössä!

Ihminen on myös pohjimmiltaan tulevaisuudenuskoinen. Itse kun vielä omaan positiivisen luonteen, niin tässähän on katastrofin ainekset olemassa. Kun olen joutunut ottamaan uuden lainan, ajattelin aina, että kyllä tämä tästä helpottaa. Ei aina voi kaikki mennä huonosti. Pakkohan se on joskus saada se palkankorotus, pakkohan se on miehenkin saada parempipalkkainen duuni, kohta kun yhden lainan maksu loppuu, saan maksettua nämä helpommin ja kohtahan tuo autokin on jo maksettu. Mutta sitten kun yksikään ei toteudu, ei ole yhtään edes onnen ripausta mukana, niin asiat menevätkin koko ajan vain huonompaan suuntaan. Koira sairastuu, puhelin menee rikki, nopeuskameran sakkolappu tipahtaa postilaatikosta, auto hajoaa - you name it.

Tämän prosessin aikana olen oppinut paljon tärkeitä asioita. Niistä kaikkein tärkein, ja mistä jaksan jauhaa joka toisessa kirjoituksessani, on vararahaston kerääminen. 
Jos itselläni olisi ollut kunnollinen vararahasto, olisiko tilanne nyt toinen? Siihen en koskaan saa vastausta, mutta aion pitää huolen siitä, että tulevaisuudessa minulla on riittävä vararahasto. Että talous kestää kaikki elämän eteen tuomat esteet ja uskon, että niitä riittää jatkossakin. Toinen tärkeä asia on, että enää en ota koskaan ikinä mitään velkaa, vaikka saisinkin. Ainoat lainat mitkä hyväksyn ovat opinto- ja asuntolaina. En edes autolainaa/osamaksua ottaisi enää. Luottokortit kaikki saavat puolestani mennä. Kaikki mitä ostan, ostan säästöillä. Ja turvaudun vararahastoon vain äärimmäisessä hädässä. Ja jos joudun siihen turvautumaan, maksan sen takaisin täyteen asap. Vararahasto on köyhän tai vähävaraisen ihmisen ainoa tuki ja turva täällä elämän aallokossa.

torstai 7. marraskuuta 2019

Velallisen ulosottoasiat

Ihan ensimmäisenä haluan kiittää kaikkia lukijoitani ja erityisesti tekstejäni kommentoineita lukijoita. Olen saanut hyviä kommentteja ja useita hyviä kysymyksiä. Joihinkin olen osannut vastata ja joihinkin taas en. Viimeksi kyseltiin koron kertymisestä ulosottoveloille eli kertyykö korkoa vain pääomalle vai myös koroille ja kuluille? 

Tätä kysymystä aloin selvittämään, mutta ihan yksiselitteistä vastausta en pysty antamaan. Velkapääomalle kertyy tietenkin tuota viivästyskorkoa, joka on EKP+7% eli virallinen viivästyskoron määrä. Samoin kuluille (jotka ilmeisesti perintä- ja huomautuskuluja) sekä oikeudenkäyntikuluille kertyy myös samoin viivästyskorkoa. Se, mikä eroaa eri velkojen välillä on, kertyykö korkosaatavalle eli tuomion antamiseen saakka kertyneille koroille myös viivästyskorkoa.  

Oletan, että ero viivästyskoron kertymisessä johtuu siitä, millainen on haastehakemuksen sisältö ollut eli mitä velkoja hakee. Tämä ei siis ole mitään tietoa vaan täysin oma oletukseni. Koska en löytänyt tähän mistään suoraa vastausta.

Selvyyden vuoksi: pääomalle ei enää tuomion jälkeen kerry sitä lainan korkoa, mikä lainasopimuksella on ollut, vaan ainoa korko, jota ulosotossa pääomalle kertyy on tuo viivästyskorko.

Alla on kuvat kahdesta eri velasta. Tiedot on saatu velallisen ulosottoasiat-tulosteesta. Tämän tulosteen saa velallinen itse tulostettua ulosoton sähköisestä asiointiportaalista maksutta niin usein kuin vain haluaa. Itse otan tulosteen kerran kuukaudessa sen jälkeen kun olen maksanut kuukausittaisen maksusuunnitelman mukaisen suorituksen palkasta ja se on ehditty ulosotossa käsitellä ja jakaa asioille. Yllä olevan velan osalta korkosaataville ei kerry viivästyskorkoa, toisin kuin alla olevassa kertyy ja siinäkin vain toiselle korkosaatavalle. Oheisista kuvista näkee myös, miten selkeästi nuo eri erät on eritelty velkojan ulosottoasiat- tulosteella.

Velallisen ulosottoasiat-tuloste sisältää luettelon velallisen ulosottoasioista, maksuista ja velalliseen kohdistuneista toimenpiteistä viiden vuoden ajanjaksolta eli viisi vuotta taaksepäin tulosteen ottohetkestä lukien. Tulosteelta näkyy myös paljon muuta tietoa, kuten esimerkiksi milloin tuomio asiasta on annettu ja milloin kyseinen saatava vanhenee. Tulosteella tuo yhteissumma, maksettavaa korkoineen, ei sisällä ulosottomaksua. Eli jos haluaisi maksaa summan kerralla pois pitäisi tuohon vielä lisätä asian ulosottomaksu. Ulosottomaksun suuruus riippuu velkasaatavan suuruudesta. Yllä olevien velkojen osalta se on 134 euroa per velka. 

Kertyneen viivästyskoron määrä näkyy myös tuosta yhteensä ja maksettavaa korkoineen kohdasta. Näiden summien erotus kertoo sen, paljonko viivästyskorkoa on kertynyt kyseiseen päivään (tulosteen tulostuspäivään) mennessä. Eli yhteensä -määrä ei suurene vaan ainoastaan pienenee sitä mukaa, kun suorituksia asialle tulee. Sen sijaan maksettavaa korkoineen -summa kasvaa kertyneen viivästyskoron määrällä ja toki myös vastaavasti laskee tehtyjen suoritusten määrällä. 

Toivottavasti tämä päivitys selkeytti asiaa, vai sekoittiko entisestään?

Korko laskee, mutta ei ulosoton asiakkaalla

Eilen saatiin odotettu uutinen, kun Euroopan Keskuspankki vihdoin laski korkoa, tosin vain neljänneksellä eli uusi talletuskorko on 12.6.al...