torstai 21. marraskuuta 2019

Miten velkajärjestely toimii?

Huomasin juuri erikoisen detaljin blogistani: lähestulkoon joka toinen kirjoitus on 100 % täyttä asiaa ja joka toinen käsittelee enemmän tunteita, ajatuksia ja muuta aineetonta liittyen blogin teemaan. No viimeksi oli tällaista aineetonta, joten nyt on taas 100 % asian vuoro. 

Jo aiemmissa kirjoituksissani on tullut esiin yksityishenkilön velkajärjestely yhtenä vaihtoehtona veloista eroon pääsemiselle.  Tästä aiheesta en kuitenkaan ole kirjoittanut juurikaan mainintaa enempää, joten se asia korjataan nyt ja tässä. 

Yksityishenkilön velkajärjestely on laissa määrätty mahdollisuus ylivelkaantuneelle henkilölle päästä veloista lopullisesti eroon. Koska määräys on lainsäädännössä, tarkoittaa tämä sitä, että velkajärjestely on tarkoin säädelty lailla ja asetuksella. Lähtökohtaisesti myös velkajärjestelyn hakeminen ja hakemuksen täyttäminen on varsin säädeltyä. Kaikki yksityishenkilöt voivat sitä hakea, mutta kaikki hakijat eivät sitä voi saada. Tämä johtuu siitä, että laissa on määritelty erityiset esteet velkajärjestelyn saamiselle. Jos hakijan kohdalla näitä esteitä ilmenee, velkajärjestelyä ei myönnetä. Osa esteistä ei kuitenkaan hylkää järjestelyä, vaan sen voi saada pidemmällä maksuajalla (5 vuotta). 

Velkajärjestelyn saamisen esteitä ovat mm.
 • velallinen on työikäinen ja työkykyinen ja hänen maksukyvyttömyytensä on tilapäistä (opiskelu, sairasloma, tilapäinen työttömyys ym.)
 • velallisen on mahdollista selvitä veloista kohtuullisessa ajassa palkan ulosmittauksella tai myymällä muuta kuin perusturvaan kuuluvaa omaisuuttaan
 • velallisella on huomattavasti lähiaikana otettuja kulutusluottoja ja velkaantuminen johtuu omasta huolimattomuudesta
 • velkasi on syntynyt elinkeinotoiminnasta
 • velat tai merkittävä osa niistä on rikosperusteisia
 • velalliselle on jo aiemmin myönnetty velkajärjestely

Velkajärjestelyn voi saada, vaikka joku esteistä toteutuisikin, jos siihen on painavia syitä. Painavia syitä voivat olla mm. velkaantumisesta kulunut pitkä aika, velallisen toimet velkojen maksamiseksi sekä muut olosuhteet ja mikä merkitys velkajärjestelyllä olisi velalliselle. Jos esimerkiksi velkojen luku- ja kokonaismäärä on niin suuri, ettei niistä voi selvitä, tämä voi olla tällainen painava syy. 

Näistä esteistä itselläni täyttyy yksi eli keskimmäinen: kaikki velat ovat kulutusluottoja, suuri osa otettu lähiaikoina (järjestelylainat) ja velkaantumisen katsotaan johtuvan omasta huolimattomuudesta. Ennen laissa oli ilmaisu kevytmielinen velkaantuminen, joka on sittemmin muutettu omasta huolimattomuudesta johtuvaksi. (Tämä on ihan hyvä, koska kovin kevytmielistä ei velkaantumiseni ole ollut vaan päin vastoin hyvinkin raskasta kun on pitänyt ottaa uutta velkaa selvitäkseen vanhoista.) Tästä syystä tulimme velkaneuvojan kanssa siihen tulokseen, että ei kannata ihan heti hakea velkajärjestelyä vaan maksaa ensin velkoja ulosottoon vuoden-parin ajan, jolloin pystyy osoittamaan, että kykenee velkoja maksamaan eikä velkaannu lisää. Myös aikaa on tällöin kulunut jo, etteivät velat ole enää ihan tuoreita. Nämä seikat tukisivat sitten velkajärjestelyn saannin mahdollisuutta.

Koska nämä ovat oikeasti hankalia asioita ja viime kädessä käräjäoikeuden yksittäinen hakemusta käsittelevä tuomari tekee päätöksen pääseekö hakija velkajärjestelyyn vai ei, suosittelen, että hakemus kannattaa aina tehdä. Koskaan ei voi tietää menestyykö se vai ei. Ja koska hakemus on melko hankala laatia, jotta se on varmasti tehty oikein, kannattaa myös ottaa vastaan apua hakemuksen laadintaan. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojat auttavat hakemuksen laadinnassa ja liitteiden keräämisessä virkansa puolesta maksutta.  

Eli ota yhteyttä lähimpään oikeusaputoimistoon ja varaa aika velkaneuvojalle. 
Tee se heti, koska jonot voivat olla pitkiä.

Velkajärjestely tarkoittaa sitä, että tietyn pituisen maksuohjelman (yleensä kolme tai viisi vuotta) aikana maksetaan kuukausittain velkoja lasketun maksuvaran verran velkojille. Kun maksuohjelman määräaika on kulunut loppuun, loput jäljellä olevat velat saa anteeksi. Velkoja siis leikataan velkajärjestelyssä. 

Mikäli velkajärjestelyhakemus hyväksytään, käräjäoikeus myöntää velkajärjestelyn. Tavallisesti velkajärjestelyn kesto on kolme tai viisi vuotta, mutta jos omistaa omistusasunnon ja sen haluaa velkajärjestelyn ohella säilyttää, velkajärjestelyn pituus on tavallisesti noin kymmenen vuotta.

Jotta velkajärjestelyyn pääsee pitää olla riittävästi tuloja ja maksuvaraa, joka lasketaan tarkasti annettujen ohjeiden mukaan.  Jos tulot ovat pienet, voi selvitä nollamaksuohjelmalla eli velkajärjestelyn aikana ei tarvitse maksaa kuukausittain mitään velkojille. Kun määräaika, kolme tai viisi vuotta, on kulunut ja velkajärjestely lakkaa, saa kaikki järjestelyssä mukana olevat velat anteeksi. Velkojat voivat vastustaa velkajärjestelyä, mutta päätöksen velkajärjestelystä tekee käräjäoikeus, joten velkojien vastustuksesta huolimatta järjestelyn voi saada. 

Velkajärjestelyhakemusta varten tarvitaan tiedot kaikista veloista, siis ihan kaikista, olivatpa ne perinnässä tai ulosotossa tai piirongin laatikossa avaamattomissa kirjekuorissa. Tottakai myös kaikista tuloista, mutta ne on helpompi selvittää. Lisäksi velallisen tulee laatia vapaamuotoinen velkaantumiskertomus, jossa kerrotaan velkaantumiseen johtaneista syistä. Mitä perusteellisempi selvitys on, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on menestyä.

Jos lähdet hakemaan velkajärjestelyä, muista, että et saa enää velkaantua lisää eli uusia laskuja ei saa päätyä perintään. Kun velkajärjestelyhakemus on toimitettu eteenpäin, sinun pitää säästää kuukausittain maksuvaraasi vastaava määrä rahaa esim.eri tilille. Ulosotto jatkuu koko hakemuksen käsittelyajan, ja ulosottoon menevät suoritukset huomioidaan tässä. Jos ulosottoon menee vähemmän rahaa kuin maksuvaraksesi on määritetty, säästä erotus eri tilille.

Lähtökohtaisesti velkajärjestely on ylivelkaantuneelle tedella hyvä tapa selviytyä veloistaan. Mutta kuten yleensä kaikilla asioilla, tässäkin on myös huonot puolensa. 


 • Jos sinulla on omistusasunto ja haluat sen velkajärjestelyssä säilyttää, velkajärjestelyn kesto on tavallisesti n.kymmenen vuotta. Lisäksi sinun tulee selvitä asuntolainan lyhennyksistä maksuohjelman ohella. Huom. Omistusasunnon säilyttäminen ei aina ole mahdollista velkajärjestelyssä. Laissa on erityissäännökset siitä, millä edellytyksillä velalinen voi omistusauntonsa säilyttää.
 • Jos sinulla on sellaisia velkoja, joissa on yhteisvelallisia, vain sinun osuuttasi velasta voidaan leikata, ellei yhteisvelallinen hae myös velkajärjestelyä. Esimerkiksi sinulla on puolisosi kanssa puoliksi 10.000 euron velka. Velkajärjestelyssä sinun osuutesi 5.000 euroa otetaan mukaan ja sitä leikataan, mutta puolisosi joutuu maksamaan oman osuutensa 5.000 euroa kokonaan. Mikäli hän ei siihen pystyisi, hänkin voi toki hakea velkajärjestelyä. 
 • Takaajan vastuu takaamastaan velasta ei pääty velkajärjestelyyn. Takaajan maksettavaksi voi tulla se osa velkaa, joka velkojalta jää velkajärjestelyn vuoksi saamatta. Jos takaaja on maksukyvytön, hänkin voi hakea velkajärjestelyä. Takaaja voi myös hakea tuomioistuimelta erillistä takausvastuun järjestelyä, jossa voidaan pidentää takausvelan maksuaikaa.Eli velkajärjestelyyn pääsysi ei ole takaajalle kiva juttu. Ja velkäjärjestelyssä otetaan huomioon kaikki velkasi, niitä ei voi jättää järjestelyn ulkopuolelle (paitsi jossain tapauksissa asuntolainaa).
 • Velkajärjestelyssä laskettava maksuvara on usein korkeampi kuin ulosottoon maksettava osuus palkasta, joten velanmaksu ulosoton kautta voi olla parempi vaihtoehto. Ulosotossa myönnetään myös vuosittain vapaakuukausia hakemuksesta tietyin edellytyksin, velkajärjestelyssä ei vuosittaisia vapaakuukausia ole, vaan ainoastaan enintään kolmen kuukauden maksuerät voi siirtää maksuohjelman loppuun. 
 • Velkajärjestelyyn pääsy aiheuttaa aika paljon töitä kun velkojille maksetaan heidän kuukausittaisia maksueriään. Eli sinun tulee itse omatoimisesti selvittää tilinumerot, mihin maksuohjelman mukaiset kuukausittaiset suoritukset maksetaan, jos velkoja ei ole sitä ilmoittanut ja maksaa ne kuukausittain annetuille tileille. Jos velkojia on vaikkapa yhdeksän, niin yhdeksän erillistä maksua kuukaudessa tulee maksaa. Toki esimerkiksi pankkiohjelmaan voi syöttää kuukausittain automaattisesti menevät suoritukset, joka helpottaa jatkossa maksamista ja muistamista.
Omalta kohdaltani pohdin tuota maksuohjelman pituutta, mikäli pystyisin omistusasunnon säilyttämään velkajärjestelyn aikana (mikä siis ei ole ollenkaan varmaa). Ulosottoon maksan velat laskelmieni mukaan n.12 vuodessa ja velkajärjestelyn pituus kohdallani olisi todennäköisesti tuo vähintään kymmenen vuotta. Että ei ihan hirveästi eroa. Tätä täytyy jossain myöhemässä vaiheessa miettiä yhdessä velkaneuvojan kanssa. 
Muista, että jos olet hakenut velkajärjestelyä, mutta et sitä saa, voit aina myöhemmin tilanteen tai olosuhteiden muuttuessa hakea velkajärjestelyä uudelleen. Hakea voi niin monta kertaa kun haluaa, mutta velkajärjestelyn voi saada vain kerran. Eli jos sinulle on jo kerran myönnetty velkajärjestely ja velkaannut uudelleen, pääsääntöisesti et voi sitä uudelleen saada. Eli jos velkajärjestelyyn pääset, pidä huolta, että kaikki velat tulee maksettua, äläkä enää ikinä ota uuttaa velkaa!

Lisätietoja velkajärjestelystä ja sen hakemisesta saat Oikeusaputoimiston Talous- ja Velkaneuvonnasta.

5 kommenttia:

 1. Todella hyvän ja kattavan kirjoituksen olet kirjoittanut velkajärjestelyyn liittyen. Opin tästä paljon. Kaverini yritys joutuu yrityssaneeraukseen ja hän on tietenkin asiasta voinut pahoin. En yrityssaneerauksista paljon tiedä joten yritin lukea kirjoituksia aiheesta lisää. Kaverini on jo asianajotoimiston Helsingistä löytänyt hoitamaan asioita joten ainakin tämän asian hän halusi heti saada vietyä eteenpäin. Täytyy toivoa, että kaverini yritys voisi päästä velkajärjestelyyn vaikka koronan vuoksi ajat ovat olleet kovat yrittäjille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiva, jos kirjoituksesta oli apua. Korostan vielä, että koskee vain yksityishenkilön velkajärjestelyä, yritysten velkasaneeraus on hieman erilainen. Erittäin hyvä, että on osaava asianajaja apuna.

   Poista
 2. Mielenkiintoista tietoa yrityssaneerauksesta. Sisarellani on oma yritys, joka on hieman kokenut kolhuja tässä pandemian aikana. Yrityssaneeraus voisi olla sellainen, johon hänkin voisi hieman tutustua, varmuuden vuoksi. Täytyykin jakaa tämä kirjoitus hänelle. Kiitokset.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, huomasithan, että tämä nimenomainen kirjoitus koskee yksityishenkilön velkajärjestelyä, ei yrityssaneerausta.

   Poista
 3. Hienoa 100% faktaa ulosotosta, kiitos tästä. Oikeusavusta voi olla paljonkin hyötyä myös velkojenjärjestelyssä. Täytyykin tutkia, millaista oikeusapua on tarjolla täällä Kuopion suunnalla.
  https://fortelaw.fi/palvelut/

  VastaaPoista

Korko laskee, mutta ei ulosoton asiakkaalla

Eilen saatiin odotettu uutinen, kun Euroopan Keskuspankki vihdoin laski korkoa, tosin vain neljänneksellä eli uusi talletuskorko on 12.6.al...