keskiviikko 22. toukokuuta 2024

Veloista eroon velkajärjestelyllä

Olen aiemmin kirjoittanut yksityishenkilön velkajärjestelystä yhtenä vaihtoehtona veloista eroon pääsemiselle.  Kyseinen postaus on jo vuodelta 2019, joten päivitetään tähän nyt tuoreempi artikkeli aiheesta ja täydennetään samalla muutamia asioita. 

Mikä on yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on laissa määrätty mahdollisuus ylivelkaantuneelle henkilölle päästä veloista lopullisesti eroon. Koska määräys on lainsäädännössä, tarkoittaa tämä sitä, että velkajärjestely on tarkoin säädelty lailla ja asetuksella. Velkajärjestely on viimesijainen velkojen järjestelykeino eli kaikki muut keinot tulee olla selvitetty ennen velkajärjestelyyn hakeutumista.

Velkajärjestely tarkoittaa sitä, että tietyn pituisen maksuohjelman (yleensä kolme tai viisi vuotta) aikana maksetaan velkoja lasketun maksuvaran verran velkojille. Voi olla, ettei velalliselle jää maksuvaraa lainkaan, jolloin velkoja ei tarvitse maksaa ollenkaan (ns. nollamaksuohjelma) Kun maksuohjelman määräaika on kulunut loppuun,  jäljellä olevat velat saa anteeksi.  

Velkajärjestely voidaan myöntää velalliselle, joka on maksukyvytön eikä kohtuudella kykene parantamaan maksukykyään voidakseen selviytyä veloistaan aiheutuvista menoista.

Velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos:

 • velallinen on työikäinen ja työkykyinen ja hänen maksukyvyttömyytensä on tilapäistä (opiskelu, sairasloma, tilapäinen työttömyys ym.) Kun tällainen tilapäinen syy poistuu, esimerkiksi henkilö työllistyy, velkajärjestelyä on mahdollista hakea. 
 • velallisen on mahdollista selvitä veloista kohtuullisessa ajassa palkan ulosmittauksella tai myymällä muuta kuin perusturvaan kuuluvaa omaisuuttaan.

Velkajärjestelyyn pääsemisen esteet

Laissa on määritelty yleiset esteet velkajärjestelyn myöntämiselle (VJL 10 §).  Velkajärjestely on kuitenkin mahdollista myöntää hakijalle esteestä huolimatta, tämän käräjäoikeus harkitsee tapauskohtaisesti. Maksuaika on tällöin pidempi eli 5 vuotta (normaali velkajärjestelyn kesto on 3 vuotta). 

Velkajärjestelyn myöntämiselle on olemassa joukko laissa määrättyjä esteitä mm:
 • velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velallisen velkaantumiseen johtaneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina
 • velallinen on taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi sopimattomasti heikentänyt taloudellista asemaansa tai suosinut jotakuta velkojaa tai järjestellyt taloudellista asemaansa velkojien vahingoittamiseksi
 • velallinen on ulosottomenettelyssä pakoillut, salannut tulojaan tai varojaan tai antanut niistä vääriä tietoja 
 • velat tai merkittävä osa niistä on rikosperusteisia
 • velallinen on velkajärjestelyä varten antanut taloudellisesta asemastaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
 • velalliselle on jo aiemmin vahvistettu maksuohjelma edeltäneiden 13 vuoden aikana tai aikaisemmin vahvistettu maksuohjelma ei ole vielä päättynyt
 • yksityishenkilöiden välisen vahingonkorvauksen, kauppahinnanpalautuksen tai muun vastaavan velan järjestely olisi kohtuutonta


Velkajärjestelyn voi saada, vaikka joku esteistä toteutuisikin, jos siihen on painavia syitä (VJL 10 a §). Painavia syitä voivat olla mm. velkaantumisesta kulunut aika (tämän käräjäoikeus harkitsee tapauskohtaisesti), velallisen toimet velkojen maksamiseksi, muut velallisen olosuhteet sekä 
velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta. Velkajärjestelyn myöntäminen perustuu tapauskohtaiseen kokonaistilanteen harkintaan. Jos esimerkiksi velkojen luku- ja kokonaismäärä on niin suuri, ettei niistä voi hakijan maksukyvyllä selvitä, tämä voi olla tällainen painava syy. 

Koska nämä ovat oikeasti monisyisiä asioita ja viime kädessä käräjäoikeuden yksittäinen hakemusta käsittelevä tuomari tekee päätöksen pääseekö hakija velkajärjestelyyn vai ei, suosittelen, että hakemus kannattaa aina tehdä. Koskaan ei voi tietää menestyykö se vai ei. Ja  jotta hakemus on tehty oikein, kannattaa myös ottaa vastaan apua hakemuksen laadintaan. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojat auttavat hakemuksen laadinnassa ja liitteiden keräämisessä virkansa puolesta maksutta.  

Eli ota yhteyttä lähimpään oikeusaputoimistoon ja varaa aika velkaneuvojalle, joka selvittää kanssasi, olisiko sinun kohdallasi velkajärjestely toimiva vaihtoehto ja näkisikö hän, että sinulla olisi mahdollisuuksia päästä velkajärjestelyyn. 

Velkajärjestelyn hakeminen

Jotta velkajärjestelyyn pääsee pitää olla riittävästi tuloja ja maksuvaraa, joka lasketaan tarkasti annettujen ohjeiden mukaan.  Jos tulot ovat pienet, voi selvitä nollamaksuohjelmalla eli velkajärjestelyn aikana ei tarvitse maksaa kuukausittain mitään velkojille. Kun määräaika, kolme tai viisi vuotta (tai asunnon säästävässä ohjelmassa pidempi), on kulunut, niin velkajärjestely loppuu ja kaikki järjestelyssä mukana olevat velat lakkaavat (toisin sanoen velat saa anteeksi siltä osin, kun ne eivät ole maksuohjelmassa tullut maksetuksi).  Maksuohjelmassa on kerrottu tarkka loppupäivämäärä. 

Velkojat voivat vastustaa velkajärjestelyä, mutta päätöksen velkajärjestelystä tekee käräjäoikeus, joten velkojien vastustuksesta huolimatta järjestelyn voi saada. Omalla kohdallani muutama velkoja vastusti (tai velkojia edustava perintätoimisto), mutta velkajärjestely myönnettiin silti. Opin, että on hyvinkin tavanomaista, että velkoja/-t vastustaa ja usein varsin voimallisesti, mutta tästä ei kannata lannistua. 

Velkajärjestelyhakemusta varten tarvitaan tiedot kaikista veloista, siis ihan kaikista, olivatpa ne perinnässä tai ulosotossa tai piirongin laatikossa avaamattomissa kirjekuorissa. Totta kai myös kaikista tuloista, mutta ne on yleensä helpompi selvittää. Lisäksi velallisen tulee laatia vapaamuotoinen velkaantumiskertomus, jossa kerrotaan velkaantumiseen johtaneista syistä. Mitä perusteellisempi selvitys on, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on menestyä. Ja tähän kertomukseen kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa eli tee se huolella ja ajatuksella. Itse kerroin hyvin rehellisesti, mistä velkaantuminen on johtunut, miten se alkoi, mistä syystä en pystynyt aikanaan velkoja maksamaan ja mitä toimia olen sittemmin tehnyt velkojen maksamiseksi. Mikäli sinulla on taustalla sairautta tai riippuvuutta tms. myös nämä kannattaa tuoda avoimesti esiin. 

Jos lähdet hakemaan velkajärjestelyä, muista, että et saa enää velkaantua lisää eli uusia laskuja ei saa päätyä perintään. Kun velkajärjestelyhakemus on toimitettu eteenpäin, sinun pitää säästää kuukausittain maksuvaraasi vastaava määrä rahaa esim. eri tilille. Ulosotto jatkuu tavallisesti koko hakemuksen käsittelyajan, ja ulosottoon menevät suoritukset huomioidaan tässä. Jos ulosottoon menee vähemmän rahaa kuin maksuvaraksesi on määritetty, säästä erotus eri tilille. Jos sinulle on  maksuohjelman laatijaksi määrätty erillinen selvittäjä, selvittäjän palkkio maksetaan tuosta käsittelyaikana ulosottoon kertyneestä maksuvarasta. Loput ulosottoon kertyneet varat saat pitää itse, jos ei maksuohjelmassa ole muuta määrätty.   

Mikäli sinun kohdallasi tulisi todennäköisesti joku aiemmin mainituista esteistä täyttymään, kannattaa jo etukäteen vähän pohtia, miten perustelee velkajärjestelyhakemuksessa velkajärjestelyn merkityksen ja mitä on itse tehnyt velkoja maksaakseen. Esimerkiksi jos sinulla on osoittaa, että velkaantumisesta on kulunut jo pidemmän aikaa eli velat eivät ole tuoreita, tämä on puoltava asia, kun tuomari puntaroi järjestelyä puoltavia ja vastustavia tosiseikkoja. Mikäli olet hoitanut velkoja esim. ulosoton kautta jo pidempään, tämä on puoltava seikka. Nämä seikat tukevat sitten velkajärjestelyn saannin mahdollisuutta.

Velkajärjestelyn myöntäminen

Mikäli velkajärjestelyhakemus hyväksytään, käräjäoikeus myöntää velkajärjestelyn. Tavallisesti velkajärjestelyn kesto on kolme (3) vuotta tai viisi (5) vuotta, kun velkajärjestelylle on laissa mainittu este. Mikäli  hakijalla on omistusasunto ja se säilytetään velkajärjestelyssä, velkajärjestelyn pituus voi olla tätä pidempi ja usein onkin. Jossain oli mainittu, että velkajärjestelyn kesto voi olla tällöin 10 vuotta. Kun olen nyt selvittänyt asioita, tuo omistusasunnon säästävä velkajärjestely voi olla minkä mittainen vaan, sen kesto riippuu kullekin hakijalle määritettävästä maksuvarasta ja tavallisten velkojen vähimmäiskertymästä, joka lasketaan tietyn kaavan mukaan. Jos tavallisille veloille kertyy maksuohjelman aikana tuo vähimmäiskertymän mukainen euromäärä, omistusasunnon voi säilyttää velkajärjestelyssä. Mikäli vähimmäiskertymä ei täyty, asunto määrätään realisoitavaksi eli se tulee myydä. Tämän vähimmäiskertymälaskelman tekee velkaneuvoja sinulle, kun selvität hänen avullaan mahdollisuutta hakea velkajärjestelyyn. Lisäys: Maksuohjelman kesto ei kuitenkaan saa tavallisten velkojen osalta ylittää kymmentä vuotta. Sen sijaan asuntolainan osalta maksuaika voi olla pidempi (usein alkuperäisen lainasopimuksen mukainen).

Omalla kohdallani kyse on omistusasunnon säästävästä velkajärjestelystä eli tavallisille veloille kertyy vähimmäiskertymän ylittävä määrä ja velkajärjestelyn kesto maksuohjelmaehdotuksen mukaan on 6 vuotta ja 9 kk. Tätä ei siis vielä ole vahvistettu, eli voi vielä muuttua. 

Velkajärjestelyn alkamispäivästä maksuohjelman vahvistamispäivään saakka (mikäli maksuohjelmaa ei vahvisteta jo samassa yhteydessä)  et saa maksaa velkoja vaan sinulla on maksukielto. Voit käyttää varoja vain välttämättömiin elinkustannuksiin,  vakuusvelan koron ja muiden luottokustannusten maksamiseen (velkajärjestelyn alkamisen jälkeen erääntyvien) sekä lapselle suoritettavan elatusavun maksamiseen. Lisäksi voi maksaa selvittäjän palkkiota selvittäjän edellyttämin tavoin (usein palkkio maksetaan vasta kun maksuohjelma on vahvistettu). 

Kun maksuohjelma on vahvistettu käräjäoikeudessa, alkaa maksuohjelman mukaisten suoritusten maksaminen maksuohjelmassa määrätystä aloituspäivästä lähtien ja jatkuu määrättyyn loppumispäivään saakka. 

Sopisiko velkajärjestely minun tilanteeseeni?

Lähtökohtaisesti velkajärjestely on ylivelkaantuneelle todella hyvä tapa selviytyä veloistaan ja kannustan kaikkia selvittämään omat mahdollisuutensa järjestelyyn velkaneuvojan avulla. Mutta kuten yleensä kaikilla asioilla, tässäkin on myös huonot puolensa. 

Jos sinulla on omistusasunto ja haluat sen velkajärjestelyssä säilyttää, velkajärjestelyn kesto on pidempi (tapauskohtainen, mutta arviolta jotain  5-10 vuoden välillä). Lisäksi sinun tulee selvitä asuntolainan koroista ja lyhennyksistä maksuohjelman mukaisesti. Tämä huomioidaan maksuvaralaskelmassa (muille veloille määritelty maksuvara +asuntolainan korko ja lyhennys = todellinen maksuvara). Huom. Kuten edellä kerroin, omistusasunnon säilyttäminen ei aina ole mahdollista velkajärjestelyssä. 

Jos sinulla on sellaisia velkoja, joissa on yhteisvelallisia, vain sinun osuuttasi velasta voidaan leikata, ellei yhteisvelallinen hae myös velkajärjestelyä. Esimerkiksi sinulla on puolisosi kanssa puoliksi 10.000 euron velka. Velkajärjestelyssä koko velka 10.000 € otetaan mukaan järjestelyyn, mutta puolisosi joutuu yhteisvastuullisena kanssavelallisena maksamaan oman osuutensa 5.000 euroa kokonaan ja tämän lisäksi hän joutuu maksamaan sinun osuudestasi sen osan, mikä mahdollisesti jää velkajärjestelyssäsi maksamatta. Mikäli hän ei siihen pysty, hänkin voi toki hakea velkajärjestelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun sinun velkajärjestelysi on aloitettu, velkojat perivät näitä yhteisiä velkoja kanssavelalliselta kokonaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun mietit velkajärjestelyyn hakeutumista omalta osaltasi. 

Takaajan vastuu takaamastaan velasta ei pääty velkajärjestelyyn. Takaajan maksettavaksi voi tulla se osa velkaa, joka velkojalta jää velkajärjestelyn vuoksi saamatta. Jos takaaja on maksukyvytön, hänkin voi hakea velkajärjestelyä. Takaaja voi myös hakea tuomioistuimelta erillistä vakuus- ja takausvastuun järjestelyä, jossa voidaan pidentää takausvelan maksuaikaa. Eli velkajärjestelyyn pääsysi ei ole välttämättä kanssavelalliselle tai takaajalle kiva juttu. Ja velkajärjestelyssä otetaan huomioon kaikki velkasi, niitä ei voi jättää järjestelyn ulkopuolelle. 

Laki velkajärjestelystä sanoo, että samoin tuota vakuus- ja takausvastuun järjestelyä voi hakea myös kanssavelallinen, jolloin vain yhteiset velat järjestellään myös hänen osaltaan siltä osin kuin ne jäävät velkajärjestelyssä suorittamatta. Tässä järjestelyssä ei velkoja voida leikata vaan niille voidaan ainoastaan sopia pidempi maksuaika. Kanssavelallinen tai takaaja joutuu siis maksamaan kokonaan sen osan velasta, joka sinulta jää maksamatta.  

Velkajärjestelyssä laskettava maksuvara voi olla korkeampi kuin ulosottoon maksettava osuus palkasta, joten velanmaksu ulosoton kautta voi olla siinä mielessä parempi (tai jopa ainoa) vaihtoehto. Ulosotossa myönnetään myös vuosittain vapaakuukausia hakemuksesta tietyin edellytyksin, velkajärjestelyssä ei vuosittaisia vapaakuukausia ole, vaan ainoastaan enintään kolmen tai viiden kuukauden maksuerät (riippuen velkajärjestelyn pituudesta) voi siirtää maksuohjelman loppuun.  Huom. Velkajärjestelyssä maksuvara voi myös olla pienempi kuin ulosotossa ja jos maksuvaraa ei ole lainkaan, voi saada ns. nollamaksuohjelman eli velkoja ei tarvitse maksaa ollenkaan. 

Muista, että jos olet hakenut velkajärjestelyä, mutta et sitä saa, voit aina myöhemmin tilanteen tai olosuhteiden muuttuessa hakea velkajärjestelyä uudelleen. Jos sinulle on jo kerran myönnetty velkajärjestely ja velkaannut uudelleen, et välttämättä voi sitä uudelleen saada, ainakaan jos edellisestä maksuohjelmasta ei ole kulunut vielä 13 vuotta. Tähän tuli lakimuutos, aiemmin ei voinut päästä toista kertaa elämänsä aikana velkajärjestelyyn, nyt se on mahdollista. 

Muista kuitenkin, että jos velkajärjestelyyn pääset, pidä huolta, että maksat velat maksuohjelman mukaisesti, äläkä enää ikinä ota uutta velkaa!

Lisätietoja velkajärjestelystä ja sen hakemisesta saat Oikeusaputoimiston Talous- ja Velkaneuvonnasta.

Photo by Unsplash


2 kommenttia:

 1. Asunnon säästävässä järjestelyssä niiden tavallisten, eli vakuudettomien velkojen maksuohjelman enimmäispituus on tuo 10 vuotta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos Timppa kommentista, se on juurikin näin. Lisäsin tiedon myös postaukseen.

   Poista

Korko laskee, mutta ei ulosoton asiakkaalla

Eilen saatiin odotettu uutinen, kun Euroopan Keskuspankki vihdoin laski korkoa, tosin vain neljänneksellä eli uusi talletuskorko on 12.6.al...